Gosse-Pieter de Vries

Staazjerinner

De nijste oanwinst fan it bestjoer, Gosse-Pieter de Vries, is gjin ûnbekende. As bandlid fan NNB is hy al meardere kearen op it podium fan Aaipop west. Om’t er dermei ek in protte kunde yn de muzykwrâld opdien hat, hawwe we him op de funksje Muzykman setten. Yn 2022 noch as staazjerinner mei Pieter de Boer, fanôf 2023 solo.