AAIPOP  17 APRIL 2017

Peaskemoandei 17 april 2017 is der wer in Aaipop. It grutste Frysktalich festival op ierde komt wer mei in nijsgjirrich program! Yn begjin 2017 fynst hjir alle ynfo oer de bands en artysten dysto sjen kinst op de moaiste moandei fan it jier om bier te drinken!

Aaipop TV

Sjoch hjir Aaipop yn bewegend byld!