AAIPOP  2 APRIL 2018

Peaskemoandei 2 april 2018 is der wer in Aaipop. It grutste Frysktalich festival op ierde komt wer mei in nijsgjirrich program! Yn de rin fan 2018 fynst hjir alle ynfo oer de bands en artysten dysto sjen kinst op de moaiste moandei fan it jier!

Aaipop TV

Sjoch hjir Aaipop yn bewegend byld!