Nijs

20/04/2019

Wetterputten oanwezich op Aaipop

Juster is in grutte ploech frijwilligers begûn mei de opbou fan it festivalterrein. Se ha yn de waarmte bealge om alles op tiid klear te krijen […]
03/12/2019

Aaipop siket en fynt nije foarm fan promoasje

De lêste jierren is it dreech om Aaipop op in betelbere wize sichtber te meitsjen. Bygelyks de saneamde ‘sandwich’buorden lâns de dyk mei eins nearne mear. […]
12/03/2020

Foarferkeap Aaipop 2020 utstelt oant en mei 31 maart

Aaipop 2020 giet foarearst troch, foarferkeap útstelt oant en mei 31 maart 2020. It sil jim allegearre net ûntgien wêze: de nije maatregels fan de oerheid. […]
17/03/2020

Aaipop 2020 ofsein

De pompeblêdsound stoppet nea, mar is net dôf foar wat der op dit stuit bart. De ûntwikkelingen steapelje harren de lêste tiid per oere op. Maatregels […]
11/04/2020

Aaipop yn karantene

Ast in protte net mear meist, begjinst te sykjen nei saken dy’t noch wol kinne. Fandêr dat wy op Peaskemoandei ‘Aaipop yn karantêne’ organisearje. Ferskate artysten […]
16/02/2021

Aaipop 2021 giet net troch, al is in laaivestream noch in opsje

It sil net in ferrassing wêze, mar in Aaipop sa’t we it kinne komt der dit jier net. We hoopje wol wat oars delsette te kinnen, […]
26/03/2021

Aaipop 2021

Wenboulevard: ❌ Peaskebrunch mei dyn skoanâlden: ❌ Taksy of BOB noadich: ❌ Aaipop Thús: ✅ Je moatte tinke yn mooglikheden en al hoe’t it no ek […]