Nijs

16/04/2014

Fan alle bands in linkje!

Wat komt der allegeare op Aaipop 2014? Wêr wolsto hinne? Under it kopke Artysten fynsto alle ynformaazje. Mar asto wat rapper wolst, dan kinsto hjir fan […]
18/04/2014

Opbou 27ste Aaipop festival yn folle gang!

Manmachtich bin se hjoed oan de slach op it festivalterrein. De earste poadia stean, de tap hast oansluten en de kleden soargje no al foar in […]
19/04/2014

Flach yn de top!

We kin ôftelle nei de dei fan Moandei. De flach hinget yn de top, wy bin der hielendol klear foar! Snein is de lêste dei fan […]
20/04/2014

#Aaipop moarn trending?

Wat we mei syn allen fan’e wike sân oeren koene, moat moarn dochs in pear minuten slachje kinne dochs? Sille we ôfpraten om moarn 20.00 oere […]
22/04/2014

Nei genietsje XXL ?

In machtich filmke fan de ôslúter fan Aaipop 2014 is te sjen op ús Facebook! Gau mar ff sjen! Oh ja, en bist fen fan Sipke […]
24/04/2014

Bliksums moaie foto’s fan Aaipop 2014!

Minsken, minsken, wat wie Aaipop wer in gouden feest! Tanke wol foar jimme komst en bydrage oan de noflike sfear! Soad sil ik der fjirder net […]
06/05/2014

Neuske foar talint?

Juster wie de finale fan liet en de winner is Aaipop net ûnbekend: Bruno! Wa wie de winner fan Aaipop der op út 2014? Ja fansels, […]
21/01/2015

Wa wurdt de opfolger fan Bruno?

Earst Aaipop der op út winne en dan it Liet festival? Foarich jier die Bruno it! Jierliks is it lêste plakje foar Aaipop te fertsjinjen op […]
02/02/2015

Al trije opjeftes foar Aaipop der op út!

Dit giet mar wer best! Yn gearwurking mei Friesland Pop ha we 1 maart in sneintemiddei sesje yn Teater Tromp te Louwert. Der kin noch wol […]
18/02/2015

Wa iepent Aaipop 2015?

Aaipop 2015 sjit moai op, 6 april is it al sa fier. De peasaaikes lizze al yn de winkel, lekker snobje! De line up is folslein […]