Nijs

30/10/2013

Hellrock is mear dan muzyk

Op 9-11 is it safier, de alder earste edysje fan HELLROCK yn Mfc de Helling te Winsum. Op dizze jûn sille fjouwer bands fan har heare […]
01/12/2013

Serious Muzyk 2013 Fryske jûn yn Ljouwert

Ta studinten fan de NHL ha in jûn opsetten foar SR2013 mei Fryske artysten.De line up hat al aardich foarm krigen! Yn elts gefal de meiwurking […]
07/12/2013

In Aaike fan Aaipop Foar SR2013?! (Net neitinke, gewoan even gek dwaan!)

Beste bands en artysten, Sûnt juster is der in rekordpoging foar Serious Request 2013, 363 oeren lang non-stop muzyk! Wat docht bliken? Der binne mar in […]
12/12/2013

Aaipop 2014??? 21 april!!!

De earste oansetten binne klear, oer in pear wiken de hamerslach! #waarofgjinwaarsadoggeweit
08/01/2014

Frysktalich Talentstage 8 maart yn Winsum

Hesto mei dyn band noch nea op Aaipop spile? Dit is de lêste kâns om in plakje te fertsjinjen! Foarich jier ha we de earste oanset […]
20/01/2014

Iepen skriuwen oan alle bands dy’t noch nea op Aaipop spile ha

Ek dit jier is der de mooglikheid om jim yn de kijker te spyljen, sa wol by Stifting Aaipop en Friesland Pop. Sneon 8 maart yn […]
01/02/2014

Grutte Nammen op Aaipop 2014!!!

De earste bands binne bekend, de lêste kin noch in plak fertsjinje mei Aaipop der op út. De 27ste edysje fan it Aaipop festival lit net […]
06/02/2014

Striptekenaars socht

De fryske muzyk is in soad moaie teksten ryk. Friesland Pop wol in oantal teksten tekenje litte yn in ilústraasje as in strip. At it allegeare […]
28/02/2014

Ferskaat oan bands op Frysktalich Talentstage

Yn de fernijde opset yn gearwurking mei Friesland Pop binne it fjouwer bands dy’t meidogge oan Aaipop der op út – in Frysktalich talentstage. De band […]
06/03/2014

Voskovs Grodzemos is de ferfanger fan Ald Sear

Spitich genôch kin Ald Sear kommende sneon net spylje. Lokkich ha we hiel snel in ferfanger fine kinnen. Dus sneon ha we gewoan wer fjouwer bands […]