Aaipop 2018

De foarferkeap foar Aaipop 2018 is úteinset op dizze webstee en by de bekinde foarferkeaplokaasjes:

 

  1. De Herberch fan Nijlân

Moandei oant en mei freed: 19.00 oant 00.00 oere.

Sneon: 16.00 oant 00.00 oere.

Sneins: Ticht.

 

  1. De Mande

Moandei oant en mei tongersdei: 19.00 oant 22.00 oere.

Freed: Ticht.

Sneon: 12.00 oant 19.00 oere.

Snein: Ticht. (dus ek gjin foarferkeap op 1 april!)

 

  1. Primera Boalsert

Moandei oant en mei tongersdei: 8:00 oant 18:30 oere.

Freed: 8:00 oant 21:00 oere.

Sneon: 8:00 oant 17:00

Sneins: ticht

 

Bands en artysten

BABALIVE

 

Eartiids wie Jeroen ‘Baba’ Wijnand de drummer fan de bekende Fryske wille-punk band ‘Wartall’ wêrmei hy op in protte poadiums, wêrûnder ek Aaipop fansels,  yn hiel Fryslân de boel op’e kop sette. Nei tsien jier wie Jeroen der klear mei, mar nei it –hûske-beamke-biste-  ferhaal woe hy dochs graach wer dwaande wêze mei muzyk. Under it genot fan gleske bier ûntstie it nûmer ‘Frije Friezen’ en nei it opsetten fan de band Babalive kamen de nûmers ‘Simmer yn de bol’, ‘Depresje’, ‘Prineprikkers’ en ‘Dream fan in dei’. Nei twa rêstige jierren stiet Babalive der wer alderferskuorrendst fris en nij by. Hja binne grutsk om wer op it Aaipoppoadium te stean.
“Frije Friezen, dan binne wy!”.

 

De Voskovs

 

De Voskovs is in kwartet “jong” keardels mei passy foar muzyk. De mannen meitsje al hiel wat jierren muzyk en ha yn ferskate bands spile. Mei ‘De Voskovs’ meitsje dizze fjouwer mannen in trochstart fan wat earder ‘Voskovs Grodzemods’ hjitte. Fanút harren fêste oefenhonk yn Hidaard wurdt eltse wike it wykein ynlieden mei in ûntspannen oefensessy. Eltse freedtejûn wurdt besocht harren repertoire út te wreidzjen mei nije nûmers. In kreatyf proses wer’t elts syn eigen ynfloed op hat, mei gefolch dat it betiden ferskate muzykrjochtingen útgiet. Oer it algemien einiget de muzyk yn’e hoek fan Rock, Psychedelyske Rock, Garagerock en betiden in bytsje Punk. Mei allinich eigen makke nûmers dy’t yn it Frysk songen wurdt besykje de mannen harren wille yn it meitsjen fan muzyk oer te bringen op’e grutte wide wrâld. Nijskjirrich wurden? Hark harren lêste album ‘Wolven’ op Spotify.

 

Dirk

Oars miskien wol de winner fan ‘Aaipop der op út’, mar dat sille we nea witte. Dirk Geerdink wie de iennichste artyst dy it oandoarde om yn Bûtenpost te striden foar in plakje op Aaipop. Stride tsjin josels hat net folle doel, dat Dirk hie it plakje op Aaipop al fertsjinne troch him allinich mar op te jaan…

Dirk Geerdink is in frisse ferskining mei in spontane en flotte ymprovisearjende styl. Mei fleur en humor siket Dirk altiten nei de positive kant fan it libben.

 

FREY

FREY giet op syk nei it ûnbekende, mar lit har ynspirearje troch dat wat al bekend is. Frysktalige elektropop fol synthesizers en dûnsbere beats, kombinearre mei bombastyske refreinen en sterke meldijen.

Tink oan in Fryske miks fan ‘Bazart’ en ‘BØRNS’ mei fleugen ‘Prince’ en ‘The Beatles’. Pop fan no, yn’t Frysk. De primeur is op Aaipop!

 

Gerrit Breteler

Gerrit Breteler treedt op tidens Aaipop mei it programma ‘STILL’. Tegearre mei syn pianist Peter van der Zwaag sil Gerrit in konsert jaan yn ús âlde bekende Harksankjeseal. Tidens dit konsert sille hja Fryske lieten hearre litte fan Gerrit syn nijste skiif ‘STILL’, mar ek oare bekende nûmers fan eardere skiifkes ‘Lit ús dêrom drinke’ en Katarsis’ komme foarby.

Oant 2002 siet Gerrit by de muzykgroep ‘Fling’, hja spilen foarnamtlik Ierse folksmuzyk. Fanôf 2004 is Gerrit solo fierder gien en skriuwt en komponeart hy Frysktalige lieten. Syn skiif ‘Lit ús dêrom drinke’ wie in grut sukses en syn liet dat hy foar syn heit skreau ‘Op een dag’ stiet al jierren heech yn de Fryske Top 100.

Op syn nije skiif ‘STILL’ stiet it Bildtske liet ‘De Oasthoek’. It is it slotnûmer fan de troch Breteler skreaune kroechteaterproduksje ‘Kredyt’. ‘De Oasthoek’ is in oade oan it kafee dat al mear as 125 jier bestiet.

 

Grytz & Grize

Sûnt 2010 binne Douwe van der Werff, ‘de Grize’ en Grytsje Melchers, ‘Grytz’ aktyf. Hast alle wykeinen binne se op paad mei foaral in Ingelsktalich repertoire op feesten en partijen as duo, trio of band. Dêrnjonken ha se yntusken ek in aardich Frysktalich repertoire opboud, mei nûmers as ‘Bliuw by my’, ‘Kanjer’ en ‘Sei Age’ wat se foaral hearre litte yn lytse teaterkes en tsjerken. Yn 2016 ha se in programma makke mei Vincent en Carel (‘Mei Grytz & Grize it skip yn!’), dat se opfiert ha yn teaterskip ‘De Bald’r’ fan Gjalt de Jong. Op Aaipop sille Grytz & Grize in oantal nûmers, akoestysk, út harren repertoire bringe en it soe mar sa kinne dat se in ekstra muzikant meinimme!

 

Jaap Louwes & De Lossebinde

Trûbadoer Jaap Louwes lit him op dizze edysje fan Aaipop fersterke troch de mannen fan syn fêste gelegenheidsploech ‘De Lossebinde’; de trije rasmuzikanten. It bekende repertoire fan Louwes, lykas ‘Famke’, ‘De Wâldwei’ en ‘memmen by it stek’ wurde op dizze wize stevich en muzikaal noch nijsgjirriger en dus gaadlik foar it moaie poadium fan de Tongertinte. Jaap hat al hiel wat ûnderfining mei de histoarje fan Aaipop, fan Harksankjeseal oan’t it grutte poadium, en sjocht ek nei al dy jierren wer út nei syn optreden mei ‘De Lossebinde’ op Aaipop 2018.

Bist leafhawwer? Of tinkst nei it optreden, dit wie wol wat… Jaap en ‘De Lossebinde’ binne drok dwaande mei opnames fan in, hooplik dit jier nog út te bringen, skiifke!!!

 

Jan de Vries

As solo-muzikant toert Jan al sûnt 2009 mei eigen yn it Bildts skreaune nûmers troch Fryslân. Op Aaipop stiet Jan mei syn projekt ‘Keel’ yn de Harksankjeseal. Jan leit syn projekt yn it Bildts út:

 

Keel

‘Keel’ is ’n projekt fan de Bildtse sanger-fersyskriver Jan de Vries en bestaat út ’n serie in ’t Bildts oversette nummers fan de in 2013 fersturven sanger JJ Cale. Jan is bekind fan onder ândere de band  ‘Feetwarmers’, maar is sont 2009 ok doende as solo-muzikant met aigen in ’t Bildts skreven nummers. In 2013 brocht-y syn debuut cd ‘Sielroersels’ út. Dut projekt (Keel) is ontstaan naar anlaiding fan een JJ Cale Tribute, wêrfoor hij in 2014 froegen worde. Hierdeur binne d’r ’n stikminnig fersys ontstaan met ’n heel aigen karakter. Deur ’t Bildts fansels, maar ok deur de aigen muzikale draai dy’t d’r an geven is. Eén fan deuze fersys trok in 2015 selfs de andacht fan de erven fan JJ Cale en Jan kreeg ’t fersoek fan manager Mike Kappus at se syn útfoering fan ’t nummer ‘Cary On’ (in ’t Bildts ‘Kop d’r foor’) op ’e offisjele facebook-pagina fan JJ Cale plaatse mocht’n.

 

Jan Nota de BierTroubadour

Jan Nota is gjin ûnbekinde foar it Aaipopfestival, dochs lit hy him dit jier fan in hiel oare kant sjen. Sûnt 2017 is Jan neist syn myzykoptredens ek faak op paad ûnder de namme ‘De BierTroubadour’. Dit betsjut yn it koart: Bierpriuwe ûnder it genot fan harksankjes oer bier, demonstraasjes oer it brouproses en it ferhaal efter de bieren.

Op it stuit fan skriuwen telt Fryslân santjin bierbrouwers mei elts harren eigen fantastyske bieren. Der is dus genôch te priuwen, te fertellen en te sjongen oer it Fryske bier. Tidens Aaipop kin jim meidwaan oan sa’n priuwerij mei útslútend Fryske Bieren.

Jan Nota is neist syn muzyk diplomearre Bierkenner en ferhalenferteller. De trije basisyngrediïnten foar in pracht heal oerke mei De BierTroubadour!

 

Marcel Smit mei ‘De Hiele Hannel’

Marcel Smit wie al earder mei de Hiele Hannel op Aaipop en ek no nimt hy syn band wer mei. Dit jier wurdt it al oars as de oare kearen, it sil it lêste optreden wurde mei ‘De Hiele Hannel’ yn dizze besetting. Wilt Dijk en Wander fan Duin binne al seis jier mei Marcel op ’n paad mar nei Aaipop hâld Wilt der spitichernôch mei op…

Nei it album ‘Muzyk’ yn 2011 en ‘Mear Muzyk’ yn 2015 is Marcel op dit stuit drok dwaande mei syn nije album ‘Noch mear muzyk’ dat begjin 2019 út komme sil. De earste singel fan dat nije album ‘Leafde & Whisky’ is ein foarich jier útkaam. De fideoklip dy’t dêr by makke is hat de KlipKarTV Award foar de bêste fideoklip fan 2017 wûn. Op Aaipop sil neist de bekinde ferskes lykas ‘Omstekeard’ ek nij materiaal brocht wurde. Foar de lêste kear mei ‘De Hiele Hannel’ sa as dy op ferskate Fryske poadiums spile ha.

 

Marius de Boer

Marius is syn muzikale karriêre begûn as sjonger en gitarist yn de band ‘Elected’, ien fan de earste Fryske new wave bands. Nei ferrin fan tiid die bliken dat allinich muzyk meitsje net mear foldwaande wie en makke Marius de kar ek gedichten te skriuwen. Hjir waard de basis lein foar it skriuwen fan prachtige songteksten. As sanger fan de legendaryske Fryske band ‘Reboelje’ skreau en komponeerde hy gewoan troch. Op dizze wize ûnstie syn leafde foar konseptalbums. Mei tekst en muzyk ekspirimentearje en de djipte yngean, dat is wat Marius graach wol.

Yn 2003 beslút Marius him werom te lûken út de aktive muzykwrâld, mar sa as it it echte muzykman foeget rjocht hy yn 2010 nei in koarte solokarriêre wer in band op. Mei de band ‘Mariusz en de Muzikanten’ makket hy it album ‘De Nacht Wachtet’, in album dy’t prachtige resinsjes krigen hat.

Nei in muzikaal rêstige periode hat Marius it ôfrûne jier de muzyk wer oppakt. Ôfrûne oktober siet hy  wer op’e planken as soloartyst efter de piano. Syn repertoire bestiet út âldere en nijere nûmers wêrfan hy de ôfrûne 40 jier sels de muzyk as tekst skreaun hat.

 

NNB

De band ‘Dropkick Murphys’, út Boston (Amerika), stiet as boechbyld foar harren muzyk. Folk dat strak delsetten wurdt troch entûsjaste bandleden elts mei harren eigen talint. Hja witte in poadium om te setten ta in ‘Fryske muorre fan sfear’, mei in goed stikje lûd. Troch harren enerzjyke hâlding sjochst net allinnich in band dy’t efter harren muzyk stiet, mar ek in band wêrby de wille der fanôf spat. Hja meitsje fan de Teneftertinte in wiere kroech, harren eigen pub!

 

Rauzer

De bandleden fan Rauzer binne wiere rockende feestmakkers. Mearsidich, noflik yn’e war en geskikt foar elts feest. It repertoire rint fan mânske rock ta frisse funk en opswypkjende blues út de jierren santich, njoggentich, mar ek fan it heden. Spesjaal foar Aaipop hat de band eigen nûmers makke en dêrom belooft dit in machtich optreden te wurden. De enerzjy, dynamyk en koartswilige ynteraksje mei it publyk sil der foar soargje dat it dak der ôf giet. De mannen fan Rauzer stean troch harren eksplosive enerzjy garant foar in unike ûnderfining.  

 

Sjoerd ensa

Foarhinne ‘Sjoerd & Sieberein’, mar no fierder as ‘Sjoerd ensa’. Al jierren meitsje hja muzyk, fan hark- oant feestmuzyk. It kin allegearre. Ea begûn as duo, mar útgroeit ta in foltallige band. Sang, drums, piano en gitaren! Op Aaipop sil hja der in feestje fan meitsje!

 

Skraal

Net samar in bluesband, mar in eigensinnige fiifmans bluesrockformaasje. Wat yn 2009 begûn as garaazjeband is no in stampende goedrinnende Fryske bluesrockmasine. De band skriuwt en komponearret harren eigen nûmers ynspirearre troch ‘The Red Devils’, ‘The Doors’ en ‘AC/DC’. Neist harren album ‘Helden fan de tredde helte’ kamen hja dit jier noch mei it nije album ‘Rubber, Reek & Fjoer’. Skraal fersekert ús fan in lyts oerke moaie muzyk en in gesellige sfear.

 

ZEA

Zea is it soloprojekt fan de yn Makkum berne Amsterdammer Arnold de Boer. Mei in minimale set-up fan gitaar, sang en sampler realisearret Zea in romtlik ferfiersmiddel dat de hiele wrâld trochkrúst en oeral songs, ritmes, en bysûndere teksten efterlit en oaren wer oppikt. Yn 2013 brocht Arnold foar it earst in nûmer yn syn eigen memmetaal út, ‘Ik kin der net by’. Dit Fryske nûmer iepene de doar nei nije skatten oan ideeën. Yn april 2017 kaam dan ek al rap in folseine album yn it Frysk, ‘Moarn gean ik dea’. Dit album is underhûdsk triuwend, mear bedêst, tsjusterder en iepener tagalyk.