Aaipop 2018

No al nijsgjirrich?? Op dit stuit binne wy noch drok dwaande mei it gearstellen fan it program van Aaipop 2018. At de tiid ryp is, fynst hjir alle ynfo fan Aaipop 2018. Noch efkes wachtjse dus!