Yn de stemming komme?

Rock, rock en noch ris rock! (Op it) Kij lûd!
08/04/2012
We binne der út!
08/04/2012

Wolst do moarnier betiid al yn de stemming komme? De hiele moandei te moarn is der op Hinnehok FM in Aaipop spesjal, op 106.8 fm as op it web fia dizze link: http://hinnehokfm.listen2myradio.com/

Oant Peaskemoandei! Wy der nocht yn!

Oh ja Rekker is de iepener fan Aaipop 2012, sy fertsjinje seker in folle tinte! Kom dus op tiid!