Wy binne der klear foar!

GPTV filme op de iepening fan de útstalling
07/04/2012
Aaipop op de Omrop
07/04/2012

Juster is de lêste hân lein oan it festival terein. It sjocht der hiel oars út as oare jierren! Swart giet fiert de boppe toan, it iepenloft poadium stiet en de Aaiseal is sa smûk as wat! Oant moandei, we ha der nocht oan!