Striptekenaars socht

Grutte Nammen op Aaipop 2014!!!
01/02/2014
Ferskaat oan bands op Frysktalich Talentstage
28/02/2014

De fryske muzyk is in soad moaie teksten ryk. Friesland Pop wol in oantal teksten tekenje litte yn in ilústraasje as in strip. At it allegeare slagget, dan binne se op posters fan 2 by 3 meter te sjen op it Aaipop festival, miskyn wol in boekje, cd der by??? Yn elts gefal bin se op syk nei minsken dy moai tekenje kinne!

 Foar alle ynformaasje.