Spoarboekje Aaipop 2019

Koarte broek kin ut de kast: it wurdt lekker waarm op Aaipop!
15/04/2019
Wetterputten oanwezich op Aaipop
20/04/2019

Oer in pear dagen gean we los, heech tiid foar it spoarboekje fan Aaipop 2019. De tinten stean, no al it oare guod noch. In oantal frywilligers sille ús moarn helpe it terrein oan te klaaien om jim in geweldige edysje fan Aaipop oan te bieden. Genietsje earst marris fan it geweldige wykein wat foar de doar stiet en dan sjogge wy jimme moandei!