Opjefte útstalling sluten

Fan alle bands in Youtube-linkje!
03/04/2012
Noch mear yn de ether
04/04/2012

Mei mear as 110 opjeftes foar de iepening fan de útstalling fan Tresoar binne we mear as tefreden. Opjaan is no dan ek net mear moochlik, spitich, mar it is net oars. De ynrin is moarn om 19.30 oere, de jûn sil om 22.30 oere dien wêze. It adres is: Bûterhoeke 1, te Ljouwert. Parkeare kin yn de kelder tsjinoer Tresoar, ûnder it plein fan de Alde hou.