Moat Strawelte it nochris foar spylje???

In moai dekôr!
05/09/2012
Gouden Sadel?
18/09/2012

Hjir in linkje nei in filmke op Youtube, we tinke dat Strawelte nochris optrede moat, sa dat de mannen in foarbyld ha om te oefenjen. Sa no en dan kin it noch wol wat byskaafd wurde… De Mannen fan Strawelte nimme it de meest orizjinele útfoering ea fan de Mem fan Doutsen.

http://www.youtube.com/watch?v=xyNSQyqC7cs&feature=related