Lêste wurden fan de foarsitter

Foar yn it bûsboekje
08/05/2012
Aaipop nei it ein fan de wrâld!
17/07/2012

Nei 8 bestjoersjierren, wêr fan 5 as foarsitter hat Teade de Groot ôfrûne wike ôfskie nommen fan it Aaipop bestjoer. Yn hegere sferen, Fosk, boppe yn it WTC te Ljouwert, ha we mei syn allen werom sjoen. Mei as gouden râne, it 25 jierich jubileum. Wy binne der wis fan dat we Teade en Jenny noch faak tsjin komme sille, de Fryske muzyk sit harren yn it bloed!