It logo 2015!

Jacob Laverman iepenet Aaipop 2015
01/03/2015
Yndieling Aaipop 2015
10/03/2015

Bêste minsken! Hjirby presintearje wy it nije logo. Krekt as foargeande jierren relatearre oan hinnen en aaien, mar dochs wer oars as oars. Fansels komt it logo ek op it blikje, dus it hinnehok fan de foarbye blikjes kin útwreide wurde mei dizze artistyke kreaasje.

Hâld de webside yn’e gaten, want de kommende tiid jouwe we noch mear ynformaasje priis oer bygelyks de yndieling fan it festivalterrein en ha we noch een spesjale ferrassing oangeande de line-up fan dit jier!