Hoe is Aaipop eins begongen?

Mear as allinne peaskemoandei
14/03/2013
Alle websides fan de bands & artysten op in rychje
19/03/2013

Yn’t ramt fan 25 jier Aaipop is der foarich jier in dokuminteare makke troch Albert Jensma fan Omrop Fryslân. Yn’t kader op de foarpagina is dizze noch steeds te sjen. Want wat ea lyts begong, is no útgroeit ta it grutste folslein Frysktalige muzykfestival!