Foar yn it bûsboekje

Gerrit Breteler yn’t ramt fan 25 jier Aaipop
23/04/2012
Lêste wurden fan de foarsitter
15/05/2012

It paad nei de 30ste Aaipop binne we al oan it útsetten. Yn de aginda he we al fast de data setten fan de kommende festival-edysjes! Dus ek foar jimme de bûsboekjes mar gau út de bûse. Oer it waar kin we noch net sa folle sizze…

 

Peaske 2013 01 april

Peaske 2014 19 april

Peaske 2015 04 april

Peaske 2016 26 april

Peaske 2017 15 april