Blau fan dagen

Pikefel-mominten troch unike bylden
15/04/2012
Gerrit Breteler yn’t ramt fan 25 jier Aaipop
23/04/2012

In jûn mei Goaitsen van der Vliet, Hein Jaap Hilarides en Nyk de Vries. Sy sille alle trije in pear lieten heare litte en der oer fertelle. Nei de pauze is der muzyk fan Souldada, sy spylje in akoestyske set. Alle artysten ha yn it ferline op Aaipop stean. It is jûn mei in ferskaat oan literêre teksten.

Plak: Tresoar, Boterhoek 1, Leeuwarden

Oanfang 20.00 uur.
Tagong: fergees, oanmelde op tresoar@aaipop.nl