Alles oer de útstalling

Aaipop 2012 foar jong en âld
26/03/2012
Oprop foar alle Aaipopbands en -artysten
28/03/2012

We ha in moai kopke makke yn de boppeste balke, hjir is de measte ynfo oer de útstalling te finen. De earste opjeftes binne der al, we ferwachtsje in soad folk út de Fryske muzykwrâld dizze jûn!