Alle websides fan de bands & artysten op in rychje

Hoe is Aaipop eins begongen?
17/03/2013
Aaipop reklame op Omrop Fryslan
22/03/2013

Oer twa wiken is it sa fier, dan binne de bekers al wer opromme. Dan is de peaskehazze al wer ûnderweis. Maar lokkich is dat noch lang net sa fier, noch alle tiid om de bands ris oer te eagjen op harren webstekken. Hjir ûnder stean se allegeare op in rygje.  Der binne ek jeugdgroepen dy oandacht oan Aaipop bestede, de KPJ út Sint Nyk docht dit op in moaie wize!

De Kast

Skraal

Marcel Smit

The Hangouts

BabaLive Band

De Doelleazen

Xigatze

Sipke en Band

Koartsluting

Baldrs Draumar

Adri de Boer

Bagger

Chickens Go Mad

Wim Brons

Ald Sear

Ebele

Rekker en Band