Alle bands op een rychje

Foarferkeap is LOS!
14/03/2015
Al wer in oantal nije bands op Aaipop!
20/03/2015

Dit jier ha we alle bands en artysten goed ferstoppe op de webside… blykber
Om it jimme wat makliker te meitsjen, HJIR in streekrjochte link nei de webpagina.

Ast it programma besjoen hast, kinst HJIRRE útsykje op hokker wize do dyn kaartsje foar Aaipop 2015 keapje wolst.