Utstalling 25 jier Fryske popmuzyk

Yn gearwurking mei Tresoar organisearret Stifting Aaipop in útstalling oer 25 jier Fryske popmuzyk, mei de rol fan Aaipop der by beskreaun. Oan de hân fan in achttal tema’s beskriuwe wy de groei fan it festival, de genres, mar ek de rol fan de media en de sosjale faktor fan Aaipop.

De útstalling wurdt op tongersdei 05 april iepene, elts is wolkom op dizze jûn.