Nijs

06/04/2015

Spoarboekje, Routekaart, Blokkenskema, wa, wêr, wannear???

05/04/2015

Hjir foegje wy neat mear oan ta…

Oant moarn!
04/04/2015

Lêste dei foarferkeap by Primera Boalsert en Herberch fan Nijlân

Hjoed is de lêste dei dast út ús trije foarferkeappunten kieze kinst foar it heljen fan dyn kaartsje. By de Primera yn Boalsert kinst hjoed oant […]
01/04/2015

Ek sa dyn nocht fan it rûzige en reinige waar?

Moai, wy nammentlik wol! En de natuer blykber ek . Sjoch mar ris wat dy yn petto hat foar it kommende Peaskewykein…
30/03/2015

Allerlêste dei fan de online foarferkeap

Wy wurde hast gek fan alle online bestellingen, mar wy helje alles út ‘e kast foar hjoed. Lit de servers smoke, ús mailboks ûntploffe en de […]
30/03/2015

Aaipop breidet kaartferkeap út

Ja hear it is slagge! De fêste Aaipopbesikers witte it paad nei de foarferkeappunten wol te finen. De kaarten wurde al massaal ynslein. Der is net tsjin oan […]
30/03/2015

Aaipop út dyn speakers!

Jaseker! In spesjale Aaipopútsjoering rjocht út de boksen fan dyn radio dyn earen yn! En kinst ek nochris in ‘Golden Oldy’ winne: in Aaipop CD!   […]
29/03/2015

It moaie fan Aaipop

Aaipop is nea op de selde datum, peaske ferskoot soms wol in pear wiken. Dit jier is Aaipop betiid. We ha derom by de opset fan […]
28/03/2015

Ut de âlde doaze

Giele kratsjes Heineken, Kuil plestik as backdrop. Wat in tiden wiene it in lytse tritich jier lyn! Understeande plaatsjes binne skiednis dy’t noch libjend is; Dit […]
27/03/2015

De (hast) 30-ers op Aaipop

De Doelleazen Foarich jier koene dizze poadiumbisten it net litte, nije nûmers en knalle mei dy handel. It kin dit jier ek net misse dat it […]