Nijs

01/04/2012

Búkdûnseres, CD-presintaasjes & gastmuzikanten.

De Frysktalige muzyk libbet mear as ea, dat doare wy wol te stellen op de 25ste edysje fan Aaipop, peaskemoandei 09 april 2012. It is dan […]
01/04/2012

De leafde brûst noch!

De oprop dy we begjin desimber dien ha, hat genôch stof opwaaien dien. Yn de jubileum krante is oan in oantal pearkes ekstra oandacht jûn. Aant […]
29/03/2012

Se komme oeral wei!

Reduzum, Boarnburgum, Ruigahuizen, Ysbrechtum, Grou, Wytgaard, Jutryp, Beetsterzwaag, St. Anne, Easterein, Bolsward, Warkum, Leeuwarden, Veenwouden, Stiens, Sondel, Nij Beets, Aldegea, Tijnje, Balk, Akkrum, Ypecolsga, Wirdum, Uithoorn, Ried, Weidum, Grou, Bakhuizen, Oudemirdum, Mirns, Itens, Starum, It Heidenskip, Itens, Tsjom, Wommels, Assen, Heerenveen, Sint […]
28/03/2012

Oprop foar alle Aaipopbands en -artysten

Der binne al oanmeldings fan bandleden fan Bricquebec, Wiegel’s Wjukkelmasine, Sebeare, Turns 43, Bagger en oaren. Mar der binne fansels folle mear dy wy nije wike […]
27/03/2012

Alles oer de útstalling

We ha in moai kopke makke yn de boppeste balke, hjir is de measte ynfo oer de útstalling te finen. De earste opjeftes binne der al, […]
26/03/2012

Aaipop 2012 foar jong en âld

Sa at jimme yn de krante al op de midden-pagina lêze koenen, hat Aaipop dit jier wer in grut ferskaat oan bands. Sa wol foar jong […]
25/03/2012

Efter de doar lizze

It hat wat swit en oeren sliep kosse. Mar moarn kin it sa mar sa fier wêze! De Aaipop jubileum útjefte falt op de matte hûs […]
21/03/2012

Utstalling yn Tresoar

De hiele moanne april sil der yn Tresoar omtinken wêze foar it 25 jierich jubileum fan it Aaipop festival. 5 april wurdt de útstalling iepene troch […]
19/03/2012

Program op de webstek

Alle nammen fan de artysten op Aaipop stean op de webstek. Under it kopke Aaipop 2012 kinst de ynformaasje fine. Fanôf tiisdei 20 maart kinst dyn […]
18/03/2012

Foarferkeap en programma update

De motor fan de Aaipop organisaasje draait al in hiel skoft op folle toeren mar no it festival tichterby komt docht bliken dat dizze noch hurder […]