Nijs

03/04/2012

Fan alle bands in Youtube-linkje!

Miskyn oar jier in Aai-tube kanaal, mar no noch âlderwetse linkjes!   Anneke Douma en Griet Wiersma Piter Wilkens en de Freex Jaap Louwes en de losse binde […]
03/04/2012

Krekt efkes oars

Yn it programma boekjes stean in pear saken dy alwer ynhelle binne troch de tiid. In fersyk om no in pen te pakken en yn it […]
03/04/2012

Lêste dei foarferkeap online

Hjoed is it de lêste dei foar de online kaartferkeap. De bestelde kaartsje komme per post by dy thus en wy wolle net is risiko dat […]
02/04/2012

Yn it Frysk nei Aaipop

Wolst do graach yn moaie fryske klean nei Aaipop? Dan hast gelok! Ien fan ús stipers is www.friese-producten.nl! www.Friese-producten.nl is in webside mei hast 1000 Fryske […]
02/04/2012

Aaipop yn de loft

Yn de oanrin is der in protte omtinken foar it Aaipop festival. Hjir bin wy fansels tige wiis mei. Gurbe Douwstra jout yn Radio Froskepôle in […]
01/04/2012

Búkdûnseres, CD-presintaasjes & gastmuzikanten.

De Frysktalige muzyk libbet mear as ea, dat doare wy wol te stellen op de 25ste edysje fan Aaipop, peaskemoandei 09 april 2012. It is dan […]
01/04/2012

De leafde brûst noch!

De oprop dy we begjin desimber dien ha, hat genôch stof opwaaien dien. Yn de jubileum krante is oan in oantal pearkes ekstra oandacht jûn. Aant […]
29/03/2012

Se komme oeral wei!

Reduzum, Boarnburgum, Ruigahuizen, Ysbrechtum, Grou, Wytgaard, Jutryp, Beetsterzwaag, St. Anne, Easterein, Bolsward, Warkum, Leeuwarden, Veenwouden, Stiens, Sondel, Nij Beets, Aldegea, Tijnje, Balk, Akkrum, Ypecolsga, Wirdum, Uithoorn, Ried, Weidum, Grou, Bakhuizen, Oudemirdum, Mirns, Itens, Starum, It Heidenskip, Itens, Tsjom, Wommels, Assen, Heerenveen, Sint […]
28/03/2012

Oprop foar alle Aaipopbands en -artysten

Der binne al oanmeldings fan bandleden fan Bricquebec, Wiegel’s Wjukkelmasine, Sebeare, Turns 43, Bagger en oaren. Mar der binne fansels folle mear dy wy nije wike […]
27/03/2012

Alles oer de útstalling

We ha in moai kopke makke yn de boppeste balke, hjir is de measte ynfo oer de útstalling te finen. De earste opjeftes binne der al, […]