Nijs

29/03/2013

It program digitaal

Moandei is it safier! Aaipop 2013, hjoed wurdt it hiele terrein mei tinten klearmakke foar dyn komst! Neist it boekje ha we dit jier it program […]
28/03/2013

It begjint der op te lykjen!

De metamorfose yn Nijlân begjint wer foarm te krijen! Parkearplak? Nee man, it festival-terrein fan Aaipop. De tinten binne as nij, en stean sa strak as […]
28/03/2013

In band foar 2014?

Al is Aaipop 2013 noch net iens begien, it Aaipopbestjoer sjocht altyd foar nij talint foar it grutste Frysktalich festival yn de wrâld! De jongens út […]
27/03/2013

Aaipop spotsje

Aaipop hat dit jier in reklamespotsje op Omrop Fryslân. Fanôf no is dizze ek hjir op ús webstek te finen! Dus diele mei al dyn freonnen!
25/03/2013

We litte jimme net yn de kjeld stean!

Yn de tarieding nei Aaipop 2013 hie de festival organisaasje twa opsjes stean, ien foar kâld waar en ien foar hegere temperaturen. It sil jimme net […]
24/03/2013

Feroaring yn de programmearing

Troch tryste omstannichheden sille de Sadelrûkers net op Aaipop spylje. We ha no Rekker en Band ree fûn om ôf te sluten yn de Teneftertine. Moarn […]
22/03/2013

Aaipop reklame op Omrop Fryslan

De Aaipopreklame is al hast in wike op tillefyzje, hast um noch net sjoen? Nije wike wer in kans! Sjoch ûndersteand it skema! Sa kinst alfêst […]
19/03/2013

Alle websides fan de bands & artysten op in rychje

Oer twa wiken is it sa fier, dan binne de bekers al wer opromme. Dan is de peaskehazze al wer ûnderweis. Maar lokkich is dat noch […]
17/03/2013

Hoe is Aaipop eins begongen?

Yn’t ramt fan 25 jier Aaipop is der foarich jier in dokuminteare makke troch Albert Jensma fan Omrop Fryslân. Yn’t kader op de foarpagina is dizze […]
14/03/2013

Mear as allinne peaskemoandei

Aaipop is de kommende wiken noch faker aktyf oan de slach. We begjinne kommende sneon yn Nijlân. Yn gearwurking mei de doarpsprojekten fan de KH2018, is […]