Romke Wielstra

Foarsitter

Romke hat syn fertuten bewiisd mei syn ynset foar de toanielferiening yn Nijlân, Sport en RekreaasjeKlub Nijlân (S.R.C.N.), it korps fan Nijlân, syn sportive karriêre bij de follybalferiening fan Nijlân en hy hat sels in blauwe moandei by de fuotbalferiening fan Nijlân sitten.

Oftewol, in doarpsman yn hert en nieren en dêrom ûnmisber foar ús allen.