Pieter de Boer

Muzykman

Tûzenpoat yn alles wat mei spyllju te meitsjen hat. Komt fêst, om’t er sels ek wolris wat docht mei muzyk.