Jeroen Postma

Onlineman

Âld-Nylânder, dy’t de bûten-provinsjale ynfloeden ynbringt yn it hjoeddeiske bestjoer. Docht in soad mei digitale wurksumheden en hat fan frije tiid syn stúdzje makke. Hat tsjintwurdich mear burd en minder hier as de foto hjirneist.