Bestjoer

Hasto wat mei Fryske muzyk, liket it organisearjen fan in festival dy leuk ta? Nim kontakt mei ús op fia de kontaktpagina! Wy binne hast altyd wol op syk nei fersterking foar it Aaipop bestjoer!