Aaipop der op út yn’e Westereen

It nije blikje!
30/12/2012
Presintaasje Aaipop der op út
Presintaasje Aaipop der op út en de earste nammen!
24/01/2013

Sneon 2 febrewaris is it sa fier, fan de 6 oanmeldings binne der 3 bands dy dizze jûn mei dwaan kinne. Dat binne Twirre, Ebele en Progress. ûnder it kopke Aaipop der op út fine jimme mear ynfo oer de dielnimmende bands. De Winner fan dizze edysje sil Aaipop 2013 iepenje!

Winner fan 2012, Rekker en Band, sil yn syn thús haven de jûn ôfslute mei de hearlikke catchy pop/rock. Mear ynfo oer de bands is te finen ûnder it kopke Aaipop der op út.