Munten

Krekt as ôfrûne jierren kinne jim  de griene munten brûke. Dus pak dyn doaske, skuor it la iepen en gean op syk nei de felgriene munten fan De Mande.