Aaipop 2019

De maaitiid is noch krekt begien en jimme binne al útbrieden?!? Fansels! Wy bin Aaipop en wy briede út wannear’t wy wolle! Alle aaikes binne útbrieden en lústerje nei de folgjende nammen:

 

Sjoukje van der Land                                          Sipke de Boer                                               De Doelleazen

Sytse Haima                                                          Helder                                                            Gerbrich van Dekken

Adri de Boer                                                          Mosken                                                          Bricquebec

Bad Mood                                                              Joop Obama and the Presidents              Sebeare

Ljoubjr de band                                                    Sequens                                                          Beatles (yn it Frysk)

 

Guon nammen binne âlde bekenden, guon nammen stean foar it earst op it grutste Frysktalige festival fan de wrâld. Sa as Sjoukje van der Land en Bad Mood. Klik oars op de nammen hjirboppe, dan hearre jim fêst werkenbere stikjes muzyk. Sytse en Adri meie we hast by de foarnamme nimme, sa faak ha se by ús op it poadium stien. Sytse hat yn febrewaris in nije skiif útbrocht, dat de klassikers sille dit kear fêst ôfwiksele wurde mei nije ferskes. Ljoubjr, mei âld bestjoerslid Hedser Tijtsma, keart nei twa jier ôfwêzigens wer werom yn it sintrum fan de Frysktalige muzyk: Nijlân.

 

Sequens,Mosken en Joop Obama ha we opdûkelt fia Aaipop der op út, wêr Sequens ôfrûne jier sels de winner fan wie. Joop Obama hat tsjinwurdich sels in band om him hinne foarmearre, mei Der op út stien der noch allinne op de planken. Mei Helder helje we wer in âlde bekinde werom op it poadium, yn 2012 spielen se foar it lêtst op Aaipop. Sipke is hast in ekstra bestjoerslid, sa faak hat hy al op de planken stien yn Nijlân.

 

Yn it tredde rychje noch twa nije nammen: Beatles (yn it Frysk) en Gerbrich van Dekken. By de Beatles sil de oplettende muzykfolcher toch in pear bekinde koppen herkinne, Gerbrich is as artyst echt foar de earste kear yn Nijlân te finen. De Doelleazen binne hast fêste prik, yn bietsje ram- en beukwurk kin de hjoeddeiske besiker fan Aaipop tige wurdearje.  Mei Sebeare ha we ek in âlde bekinde op de poadium, mar de âldste bekinde is toch Bricquebec! We binne tige bliid dat ek dit kwintet harren lûd hearre lit op Aaipop 2019.

 

Foarferkeap

De Herberch fan Nijlân

Moandei oant en mei tongersdei: 19.00 oant 00.00 oere
Freed: 17.00 oant 00.00 oere
Sneon: 16.00 oant 00.00 oere
Sneins: Ticht

De Mande

Moandei oant en mei freed: 18.00 oant 22.00 oere.
Sneon: 12.00 oant 20.00 oere.
Snein: Gjin foarferkeap.

Primera Boalsert

Moandei oant en mei tongersdei: 8.00 oant 18.30 oere
Freed: 8.00 oant 21.00 oere
Sneon: 8.00 oant 17.00 oere
Sneins: Ticht

Online

Moandei oant en mei snein 24 oeren deis. Lêtste foarferkeapdei is snein 21 april.

 

Ferfier

Kom lekker op de fyts!

Dat is ús earste idee, neist it Aaipop terrein is der plak foar dyn stalen ros, oant en mei de lêste band sil der op dyn fyts past wurde. Fertroust do dysels net mear op de fyts, as is it foar oaren net fertroud?

Kom mei de taksy, se ride meastentiids op en ôf, thús komme sil gjin probleem weze. Noch better is om foarôf ôfspraken te meitsjen mei de sjoffeur oer it tiidstip fan de weromreis.

Kinst fansels ek sels mei de auto komme, we ha wer plak yn in stik lân tsjinoer it festivalterrein.

Mei de bus is ek in opsje, sjoch op www.9292ov.nl foar de tiiden.

 

It paad nei Nijlân

Nijlân leit oan de A7 tusken Boalsert en Snits, foar de fytsers is der in prachtich fytspaad fanút Boalsert as fanút Snits, it kin net mis gean! Ek kinst mei iepenbier ferfoer komme, bussen fanút Boalsert as Snits stopje by de A7, derwei is it in pear minuten rinnen troch it prachtige Nijlân.

 

Munten

Krekt as ôfrûne jierren kinne jim  de griene munten brûke. Dus pak dyn doaske, skuor it la iepen en gean op syk nei de felgriene munten fan De Mande.